Υπουργικές αποφάσεις

 1. ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 3385/18 (ΦΕΚ-417 Β/14-2-18): Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου
 2. Κ.Υ.Α. 368/18 (ΦΕΚ 352 Β/07-02-2018): Άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
 3. Κ.Υ.Α. 47201/2017 «Συγκρότηση κινητών ομάδων λήψης βιομετρικών δεδομένων πολιτών τρίτων χωρών που αδυνατούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως ενώπιον της αρμόδιας για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων υπηρεσίας».
 4. K.Y.A 46710/2017 Παράταση ισχύος των διατάξεων της αριθμ. 51738/2014 (2947 Β) κοινής υπουργικής απόφασης
 5. Κ.Υ.Α. 27354/444/17 (ΦΕΚ-3080 Β/6-9-17): Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4872/105/13-2-17 κ.υ.α. με θέμα “Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018” (Β 398)
 6. Υπ.Εσ. 28686/2017 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 424, 31-08-2017: Σύσταση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση Τράπεζας Θεμάτων και προπαρασκευή γραπτής δοκιμασίας για τη διακρίβωση των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης».
 7. Κ.Υ.Α. 4000/4/32-ν – ΦΕΚ 1140/Β/31-3-2017 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4000/4/32-λα΄ από 05-10-2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών» (Β΄ 2805).
 8. Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 10700/17/ 2017 Τροποποίηση της αριθ. 123/2016 (Β’ 35) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού που χορηγήθηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.»
 9. Κ.Υ.Α. 11134/17 (ΦΕΚ-867 Β/16-3-17): Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 66224/2014/22-12-14 κ.υ.α. “Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης”
 10. Κ.Υ.Α. 2816/2017/17 (ΦΕΚ-480 Β/17-2-17): Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης της έκδοσης των αδειών διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων χωρών με τη μορφή του αυτοτελούς γραφείου
 11. Κ.Υ.Α. 4872/105/17 (ΦΕΚ-398 Β/13-2-17): Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018
 12. ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 58114/16: Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/14, όπως ισχύει
 13. Κ.Υ.Α. 43366 (ΦΕΚ-3220 Β/29-09-2016) Παράταση ισχύος των διατάξεων της αριθμ. 51738/2014 (2947 Β) κοινής υπουργικής απόφασης
 14. Κ.Υ.Α. 11656/241 (ΦΕΚ-2671 Β/26-8-16 Τροποποίηση της με αριθμ. 24990/366/4.6.2015 ΚΥΑ με θέμα: Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016
 15. Κ.Υ.Α. 27265/16 (ΦΕΚ-1914 Β/27-6-16) Τροποποίηση της αριθ. 30825/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014», όπως ισχύει
 16. Κ.Υ.Α. 75959/Κ1/16 (ΦΕΚ-1370 Β/16-5-16): Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος
 17. Κ.Υ.Α. 1982/16 ΦΕΚ-335 Β/16-2-16 : Διαπίστωση ανηλικότητας των αιτούντων διεθνή προστασία
 18. Κ.Υ.Α. 123/16 (ΦΕΚ-35 Β/18-1-16): Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού που χορηγήθηκαν από τις υπηρεσίες της ΕΛΑΣ.
 19. Κ.Υ.Α. 68019 ΦΕΚ Β 2050 / 18-9-2015: Τροποποίηση της αριθ. 30825/2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για την χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014»
 20. Κ.Υ.Α. 61227/15 ΦΕΚ-2050 Β/18-9-15: Παράταση ισχύος της με αριθμό 51738/14 κ.υ.α
 21. Κ.Υ.Α.61221/15 ΦΕΚ-2050 Β/18-9-15: Καθορισμός κατηγορίας αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα αναγνωρισμένα από το κράτος, τα οποία έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) του εξωτερικού, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τη Χώρα μας.
 22. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 53404/15 (ΦΕΚ-1699 Β/14-8-15) : Καθορισμός λόγων παραπομπής στις Επιτροπές της παρ. 1 του άρθρου 134 του Ν. 4251/14 όπως ισχύει
 23. Κ.Υ.Α. 64410/15 (ΦΕΚ-728 Β/29-4-15) : Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος
 24. Κ.Υ.Α 6855/105/2015 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και ως αλιεργάτες πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016
 25. Κ.Υ.Α 66224/2014 Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης
 26. Κ.Υ.Α. 6855/105/15 (ΦΕΚ-250 Β/19-2-15) : Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και ως αλιεργάτες πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016
 27. Κ.Υ.Α. 4000/3/10-ΠΓ/15 (ΦΕΚ-119 Β/21-1-15) : Τροποποίηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. 4000/3/10-πβ/12 κ.υ.α. “Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία” (Β 3043)
 28. Κ.Υ.Α. 8038/23/22-ΙΓ/15 (ΦΕΚ-118 Β/21-1-15) : Ίδρυση και λειτουργία Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών και Κανονισμός Λειτουργίας αυτών
 29. Κ.Υ.Α. 66224/2014/15 (ΦΕΚ-7 Β/8-1-15) : Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασίας, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης
 30. Κ.Υ.Α. 10566/14 (ΦΕΚ-3223 Β/2-12-14) : Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και στους αιτούντες διεθνή προστασία
 31. ΥΠ.ΕΣ. 130181/25843/14 (ΦΕΚ-3142 Β/21-11-14): Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί προκειμένου για την πολιτογράφηση αλλοδαπών
 32. Κ.Υ.Α. 58211/14 (ΦΕΚ-3119 Β/20-11-14): Ορισμός των κριτηρίων ένταξης που απαιτούνται κατά την εξέταση αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης
 33. Κ.Υ.Α. 53821/14 (ΦΕΚ Β 2962) – Καθορισμός του συνόλου των κινδύνων και των καλυπτόμενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγηση ανανέωση άδειας διαμονής και ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς
 34. Κ.Υ.Α. 51738/14 (ΦΕΚ Β 2947) – Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων.
 35. Κ.Υ.Α. 53969/14 (ΦΕΚ Β 2928) – Καθορισμός ύψους επένδυσης, αρμόδιας υπηρεσίας και δικαιολογητικών για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 16 του ν. 4251/14 , καθώς και του αριθμού των αδειών διαμονής φυσικών προσώπων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της επένδυσης
 36. Κ.Υ.Α. 4000/4/57-ΙΑ/14 (ΦΕΚ Β 2870 ) – Ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος εξωτερικού ελέγχου των διαδικασιών απομάκρυνσης των υπηκόων τρίτων χωρών
 37. Κ.Υ.Α. 52500/14 (ΦΕΚ Β’ 2849) – Διαδικασία λήψης, τήρησης και καταστροφής των βιομετρικών δεδομένων που εισάγονται στις άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4018/11 (ΦΕΚ-215 Α)
 38. K.Y.A. 48181/14 (ΦΕΚ Β’ 2667) – Καθορισμός του ύψους του παραβόλου που καταβάλλεται από υπηκόους Καναδά για την έκδοση άδειας διαμονής στο πλαίσιο της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά σχετικά με την κινητικότητα των νέων
 39. Κ.Υ.Α 49122/2014 ( ΦΕΚ Β’ 2657) – Άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
 40. ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8248/14 (ΦΕΚ Β’ 2635) Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία
 41. Κ.Υ.Α. 7315/2014 (ΦΕΚ Β’ 2461) Διαδικασία χορήγησης ΑΔΕΤ στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας
 42. ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 4000/1/70-ΟΔ/2014 (ΦΕΚ Β’ 2452) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4000/1/70-α/11 απόφασης Υπ.Προστ. του Πολίτη “Κανονισμός λειτουργίας των επιτροπών προσφυγών του π.δ. 114/10, όπως τροποποιήθηκε.
 43. (ΦΕΚ Β’ 2285)Κ.Υ.Α. 41711/2014 – Καθορισμός του αρμόδιου οργάνου και της διαδικασίας βεβαίωσης των προστίμων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΈνταξηςΚ.Υ.Α. 41712/2014 – Καθορισμός ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου ή χορήγηση / ανανέωση άδειας διαμονής στις διατάξεις του ν. 4251/2014
 44. Κ.Υ.Α 24235/14 (ΦΕΚ Β’ 2181) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων εθνικών θεωρήσεων εισόδου που περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 16/2004
 45. ΥΠ.ΟΙΚ. 2/15683/0026/2014 (ΦΕΚ Β’ 1725) Καθορισμός δικαιολογητικών για δαπάνες μεταφοράς αιτούντων διεθνούς προστασίας
 46. Κ.Υ.Α. 30825/2014 (ΦΕΚ Β’ 1528) – Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση εθνικών θεωρήσεων εισόδου και για τη χορήγηση και ανανέωση τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/14
 47. Κ.Υ.Α. 30651/2014 (ΦΕΚ Β 1453) – Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και του τύπου, της διαδικασίας και των ειδικότερων προϋποθέσεων χορήγησής της.
 48. Κ.Υ.Α. 21929/2014 (ΦΕΚ Β’ 1217 – ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) – Καθορισμός τέλους που αντιστοιχεί στο κόστος προμήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων χωρών που εκδίδεται με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου.
 49. Κ.Υ.Α. 5185/2014 (ΦΕΚ Β’ 1316) – Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.
 50. ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3966/2014 (ΦΕΚ Β’ 1267) – Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία
 51. Κ.Υ.Α. 8055/192/2014 (ΦΕΚ Β’ 640) – Συμπλήρωση – τροποποίηση της με αριθμό 3411/90/2014 Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014
 52. Κ.Υ.Α. 3411/90/2014 (ΦΕΚ Β’ 206) – Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014
 53. Κ.Υ.Α. 4000/3/84/2014 (ΦΕΚ Α’ 53) – Παραμονή και εργασία ομογενών υπηκόων Τουρκίας
 54. ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 334/2014 (ΦΕΚ Β’ 63) – Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών
 55. Κ.Υ.Α. 208/2013 (ΦΕΚ Β’ 306) Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 3 του Ν. 3907/2011
 56. ΥΠ.ΕΣ. 28127/13 (ΦΕΚ Β’ 1566) – Παραπομπή υποθέσεων στην Επιτροπή του άρθρου 89 του ν. 3386/05
 57. ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. οικ. 3377/13 (ΦΕΚ Β’ 1386) Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσίας Ασύλου.
 58. Κ.Υ.Α. Οικ: 23959/2013 (ΦΕΚ Β’ 1321) Έκδοση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου. Καθορισμός των στοι­χείων, ενδείξεων και πληροφοριών, οι οποίες περι­λαμβάνονται, δυνητικώς ή εναλλακτικώς, στην άδεια διαμονής, καθώς και προσδιορισμός των στοιχείων, ενδείξεων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην άδεια αυτή, προς εθνική χρήση.
 59. ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 4000/1/70-β/2013 (ΦΕΚ Β’ 1167)Τροποποίηση 4000/1/70-α΄ από 14-7-2011 απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας των επιτροπών προσφυγών του π.δ. 114/2010 (Α΄ 195)» (Β΄ 1725).
 60. ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 11.1/1460/2013 (ΦΕΚ Β’ 1066)Σύσταση Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής.
 61. Κ.Υ.Α. 7001/2/1454-η’/2012 (ΦΕΚ Β’ 64)Γενικός κανονισμός λειτουργίας περιφερειακών υπηρεσιών πρώτης υποδοχής
 62. Κ.Υ.Α 4000/3/10−πβ΄/2012 (ΦΕΚ Β’ 3043) – Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία
 63. Κ.Υ.Α. 5401/3-359096/2012 (ΦΕΚ Β’ 2001) – Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών Προσφυγών του Π.Δ. 114-2010 (Α΄195).
 64. Κ.Υ.Α. 4000/4/32-λα’/2012 (ΦΕΚ Β’ 2805)Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας για την εγγραφή και διαγραφή αλλοδαπών από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α.
 65. Υ.Α 4000/1/70-α’/2011 (ΦΕΚ Β’ 1725) – Κανονισμός λειτουργίας των επιτροπών προσφυγών του Π.Δ. 114-2010
 66. Κ.Υ.Α 23443/2011 (ΦΕΚ Β’ 2225)Καθορισμός του τύπου άδειας διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της ΕΕ ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη.
 67. Κ.Υ.Α 15055/546/2011 (ΦΕΚ Β’ 1886) – Τροποποίηση ΚΥΑ 160/2006 περί καθορισμού ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών