ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «IMMIGRATIO – ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1.1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «IMMIGRATIO – ΕΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ».
1.2. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης. Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να δημιουργεί παραρτήματα όπου αλλού κρίνεται πρόσφορο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν Καταστατικό και σε σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.
1.3. Το κύριο έμβλημα του Σωματείου αποτελείται από έναν κυκλικό δίσκο στον οποίο απεικονίζεται στο κέντρο η ελληνική επικράτεια και έμπροσθεν αυτής η ζυγαριά της δικαιοσύνης και η ονομασία του Σωματείου.
1.4. Η Σφραγίδα του Σωματείου αποτελείται από το κύριο έμβλημα του Σωματείου στην περιφέρεια του οποίου αναγράφεται η επωνυμία του.

Άρθρο 2ο
ΑΡΧΕΣ – ΣΚΟΠΟΙ

2.1. Το Σωματείο αποτελεί μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνο πτυχιούχοι νομικής, ανεξαρτήτως της επαγγελματικής ιδιότητας του καθενός.
2.2. Οι σκοποί του Σωματείου είναι οι ακόλουθοι:
2.2.1. Η ενημέρωση των μελών αλλά και των πολιτών γενικότερα ή φορέων για τις εξελίξεις σε θέματα μετανάστευσης, τόσο αναφορικά με την ψήφιση και θέση σε ισχύ σχετικής νομοθεσίας όσο και σε σχέση με την εφαρμογή της από αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες και δικαστικές αρχές καθώς και η διατύπωση προτάσεων και κρίσεων επ’ αυτών.
2.2.2. Η συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο την υποδοχή και διεκπεραίωση θεμάτων ενδιαφέροντος του Σωματείου (Ο.Τ.Α., αρμόδιες Διευθύνσεις Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Αστυνομικές Αρχές κ.λπ.), με τη διατύπωση προτάσεων αλλά και σχετικών παρεμβάσεων, σε περιπτώσεις διαπίστωσης κακής διοικητικής πρακτικής. Επίσης, η συνεργασία με διεθνείς φορείς και οργανισμούς με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.
2.2.3. Η διοργάνωση εκδηλώσεων (ημερίδων, συνεδρίων κ.λπ.) ή άλλων δραστηριοτήτων για ζητήματα ενδιαφέροντος του Σωματείου είτε κατ’ αποκλειστικότητα είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς και αρχές (π.χ. Πανεπιστήμια, Δικηγορικοί Σύλλογοι, Ο.Τ.Α. κ.λπ.).
2.2.4. Η ανάπτυξη οργάνωσης και δράσεων με σκοπό την επίτευξη της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών αλλά και την προάσπιση των καλώς εννοούμενων επαγγελματικών τους συμφερόντων.
2.2.5. Η συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα και δράσεις που αναπτύσσει είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε εθνικοί φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί.
2.2.6. Η οργάνωση σχετικών υπηρεσιών και η διαχείριση συμβατικής ή ηλεκτρονικής πληροφόρησης και βάσεων δεδομένων και η παροχή αυτών στα μέλη του καθώς και η έκδοση και διανομή εντύπου ή ηλεκτρονικού περιοδικού.

Άρθρο 3ο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

3.1. Το Σωματείο αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.
3.2. Τα τακτικά μέλη θα αποκαλούνται στο εξής απλά με τον όρο “μέλη”.

Άρθρο 4ο
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

4.1. Προϋπόθεση για να γίνει κάποιος τακτικό μέλος του Σωματείου είναι να καταθέσει σχετική έντυπη αίτηση στο Γενικό Γραμματέα, συνοδευόμενη από δήλωσή του ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, κατέχει την ιδιότητα της παραγράφου 2.1 και δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων και του δικαιώματος συμμετοχής σε συνεταιρισμούς ή ενώσεις.
4.2. Κάθε αίτηση για την ιδιότητα του μέλους εξετάζεται και εγκρίνεται ή απορρίπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, στην πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίασή του. Η αίτηση γίνεται δεκτή, εκτός εάν στο πρόσωπο του αιτούντος συντρέχει λόγος εξ αιτίας του οποίου δεν προάγονται οι σκοποί του Σωματείου, έχει αυτός στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα ή δεν έχει υπογράψει τη σχετική δήλωση που απαιτείται από την αίτηση εγγραφής μέλους.
4.3. Εφόσον το Συμβούλιο κάνει δεκτή μία αίτηση, ο αιτών αποκτά αμέσως την ιδιότητα και τα προνόμια του μέλους.
4.4. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των μελών καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., πριν από το τέλος κάθε χρόνου για τον επόμενο. Μετά την έγκριση της αίτησης εγγραφής, καταβάλλεται η συνδρομή για την τρέχουσα περίοδο, η δε ετήσια συνδρομή πρέπει να καταβάλλεται εντός των τριών (3) πρώτων ημερολογιακών μηνών κάθε έτους. Με τη λήξη της προθεσμίας αυτής όσα μέλη δεν έχουν καταβάλλει τη συνδρομή τους δεν θεωρούνται ταμειακώς τακτοποιημένα και χάνουν αυτομάτως όλα τα προνόμια καθώς και το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Παρέχεται δε σε αυτούς περαιτέρω προθεσμία, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ώστε να τακτοποιήσουν την οικονομική τους υποχρέωση και να επανακτήσουν τα προνόμιά τους, παραμένοντας εγγεγραμμένοι στα μητρώα μελών.
4.5. Τα επίτιμα μέλη δεν βαρύνονται με την οικονομική υποχρέωση εγγραφής ή συνδρομής.

Άρθρο 5ο
YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

5.1. Για τη συμμετοχή των μελών στη Γενική Συνέλευση αρκεί η συνδρομή να καταβληθεί πριν την έναρξη αυτής και η αίτηση εγγραφής να έχει εγκριθεί από το Δ.Σ., ενώ για την άσκηση των δικαιωμάτων εκλέγειν και εκλέγεσθαι αρκεί η συνδρομή να καταβληθεί πριν τη διεξαγωγή των εκλογών αλλά η εγγραφή στο Σωματείο να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τέσσερεις (4) μήνες νωρίτερα, με εξαίρεση την πρώτη διαδικασία ανάδειξης Δ.Σ.
5.2. Αρμόδιο για την εφαρμογή του άρθρου 5 είναι το Δ.Σ. του Σωματείου, το οποίο ελέγχει αν κάθε μέλος πληροί τις άνωθεν προϋποθέσεις, τακτικά μία φορά το χρόνο και πάντοτε πριν τις Γενικές Συνελεύσεις.
5.3. Τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που τους απονέμει ο νόμος και το παρόν καταστατικό και ειδικά:
5.3.1. Μεριμνούν για τη λειτουργία του Σωματείου και τη διάδοση των σκοπών του.
5.3.2. Παρουσιάζουν τη δραστηριότητα που αναπτύσσουν στο πλαίσιο του Σωματείου και συμμετέχουν σε όσες το δυνατόν περισσότερες δράσεις και εκδηλώσεις.
5.3.3. Μετέχουν στη Γενική Συνέλευση καθώς και στις ειδικές επιτροπές και ομάδες εργασίας που ορίζονται από αυτήν.
5.3.4. Μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις, προτάσεις και εισηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
5.3.5. Μπορούν να εκπροσωπούν το Σωματείο με την παρουσία τους σε επιστημονικές εκδηλώσεις ή κοινωνικά γεγονότα μείζονος σημασίας, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ.
5.3.6. Απολαμβάνουν προνομίων που παρέχει το Σωματείο στα μέλη του, όπως διαρκή ενημέρωση αναφορικά με τομείς του ενδιαφέροντός του, εκπτώσεις και προσφορές από φορείς και επιχειρήσεις που τυχόν εξασφαλίζει το Σωματείο κ.λπ.
5.3.7. Όλα τα μέλη μπορούν να παραιτούνται και να αποχωρούν από τα Όργανα του Σωματείου, εφόσον δεν έχουν αφήσει εκκρεμότητες έναντι αυτού και έχουν επιμεληθεί της παράδοσης όλων των στοιχείων τα οποία αφορούσαν στη διοικητική τους θέση και τις δραστηριότητες που συμμετείχαν (συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων που είχαν περιέλθει στην κατοχή τους και ανήκουν στην περιουσία του Σωματείου).

Άρθρο 6ο
ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

6.1. Επίτιμα μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι άπαντες, ανακηρυσσόμενοι ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και έπειτα από εισήγηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του Δ.Σ.
6.2. Κριτήρια για την ανακήρυξη επίτιμου μέλους αποτελεί η αναγνωρισμένη και διακεκριμένη επιστημονική ή κοινωνική προσφορά, ειδικά στα αντικείμενα ενδιαφέροντος του Σωματείου ή η συμβολή στο έργο και τους σκοπούς αυτού.
6.3. Τα επίτιμα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών με εξαίρεση τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Άρθρο 7ο
ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

7.1. Οι πόροι του Σωματείου που συλλέγονται στο Ταμείο είναι οι δωρεές, οι χορηγίες, οι συνδρομές μελών καθώς και έσοδα από εκδόσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια.
7.2. Η περιουσία του Σωματείου περιλαμβάνει τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν αποκτηθεί είτε με πόρους του Σωματείου είτε με δωρεές και χορηγίες.

Άρθρο 8ο
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

8.1. Τα όργανα του Σωματείου είναι:
8.1.1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).
8.1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
8.1.3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.).

Άρθρο 9ο
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

9.1. Η Γ.Σ. του Σωματείου αποτελεί το ανώτατο διοικητικό και καθοδηγητικό όργανο του.
9.2. Αποτελείται από το σύνολο των μελών του Σωματείου σύμφωνα με το άρθρο 5.1.
9.3. Η Γ.Σ. του Σωματείου συγκαλείται τακτικά μία φορά ανά έτος ή έκτακτα είτε μετά από εισήγηση των 4/9 του Δ.Σ. είτε με συλλογή υπογραφών του 1/3 των μελών του Σωματείου και υποβολή αιτήματος προς το Δ.Σ., το οποίο και καθορίζει την ημερομηνία σύγκλησης αυτής.
9.4. Την ευθύνη για τη σύγκληση της Γ.Σ. έχει το Δ.Σ.
9.5. Η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. καθορίζεται από τον πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., σύμφωνα με τις εισηγήσεις των μελών του οργάνου αλλά και του συνόλου των μελών.
9.6. Η Γενική Συνέλευση ασκεί πλήρως όλα τα δικαιώματα της, όπως αυτά καθορίζονται από τους νόμους και το παρόν καταστατικό. Ειδικότερα:
9.6.1. Είναι αρμόδια για την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού του Σωματείου.
9.6.2. Αποδέχεται συνολικά με πλειοψηφία 2/3 τις εκ του Δ.Σ. του Σωματείου προτεινόμενες καταστατικές τροποποιήσεις.
9.6.3. Είναι η μόνη αρμόδια για τη διάλυση του Σωματείου.
9.7. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται μόνο όταν υπάρχει απαρτία, δηλαδή όταν τα παρόντα τακτικά μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα (50%+1). Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται το αργότερο εντός δύο εβδομάδων, οπότε δεν απαιτείται απαρτία των μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το παρόν Καταστατικό για συγκεκριμένες περιπτώσεις.
9.8. Στη Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρός της, ο οποίος εκλέγεται κατά την έναρξη αυτής. Πρακτικά τηρούνται από το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος εκλέγεται ταυτόχρονα με τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας αποτελούν το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.
9.9. Μετά την ανακοίνωση της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. ανοίγει κατάλογος ομιλητών. Κάθε μέλος του Σωματείου, τακτικό ή επίτιμο, μπορεί να ζητήσει το λόγο.
9.10. Κάθε μέλος του Σωματείου, τακτικό ή επίτιμο, μπορεί να υποβάλλει εγγράφως προτάσεις στο προεδρείο ώστε αυτές να τεθούν σε ψηφοφορία. Ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να διαβάσει την πρόταση στη Γενική Συνέλευση το συντομότερο. Αν δεν υπάρξει διευκρινιστική ερώτηση επ’ αυτής, πραγματοποιείται αμέσως φανερή ψηφοφορία για την έγκριση ή την απόρριψη της συγκεκριμένης πρότασης.
9.11. Οι ψηφοφορίες είναι φανερές, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει το αντίθετο για συγκεκριμένη ψηφοφορία.
9.12. Το αποτέλεσμα κάθε ψηφοφορίας ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο και καταγράφεται στα πρακτικά.
9.13. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 10ο
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

10.1. Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές Δ.Σ., το οποίο αποτελείται από αιρετά μέλη.
10.2. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. είναι ισότιμα.
10.3. Αναλυτικά, τα αιρετά μέλη του Δ.Σ. είναι:
Ο Πρόεδρος,
Ο Α’ Αντιπρόεδρος,
Ο Β’ Αντιπρόεδρος,
Ο Γενικός Γραμματέας,
Ο Ειδικός Γραμματέας,
Ο Ταμίας και
Τα τρία (3) Μέλη.
10.4. Η θητεία των αιρετών μελών του Δ.Σ. είναι διετής.
10.5. Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. υπάγονται:
10.5.1. Η σύγκληση της Γ.Σ.
10.5.2. Η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ.
10.5.3. Η εντολή σύνταξης εκθέσεων που θα τεθούν υπόψη της Γ.Σ. για την αξιολόγηση των πεπραγμένων των επιτροπών, του ισολογισμού του Σωματείου και του ετήσιου πλαισίου δραστηριοτήτων του Σωματείου.
10.5.4. Ο καθορισμός του ύψους της ετήσιας τακτικής εισφοράς ή ενδεχόμενης έκτακτης εισφοράς των μελών.
10.5.5. Η διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου που αποκτάται με πόρους ή δωρίζεται (η περιουσία αυτή περιλαμβάνει οπωσδήποτε το ταμείο, τα έγγραφα, τα αρχεία και τον εξοπλισμό του Σωματείου).
10.5.6. Η επίτευξη συνεργασιών με άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.
10.5.7. Οι αποφάσεις για τη συγκρότηση, το αντικείμενο, την έναρξη και την παύση λειτουργίας μίας επιτροπής ή ομάδας εργασίας και τον ορισμό ενδεχομένως συντονιστή αυτής. Επίσης, η έκδοση απόφασης για την τυχόν σύνταξη κανονισμού λειτουργίας των παραπάνω επιτροπών ή ομάδων.
10.5.8. Η λήψη αποφάσεων και η εφαρμογή αυτών για κάθε περίπτωση που δε ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό.
10.6. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε εισηγηθεί ο Πρόεδρος ή τα 4/9 του Δ.Σ. Οι συνεδριάσεις είναι δυνατόν να γίνονται και ηλεκτρονικά, σε περίπτωση ύπαρξης εκτάκτου ζητήματος, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικής συνομιλίας σε πραγματικό χρόνο (τηλεδιάσκεψη). Σε περίπτωση κατά την οποία δεν δύναται να προηγηθεί συνεδρίαση του Δ.Σ., ούτε καν με τηλεδιάσκεψη, για την από κοινού λήψη αποφάσεων, αρκεί και η τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με τα μέλη.
10.7. Οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές για τα όλα τα μέλη, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις και έπειτα από προηγούμενη απόφαση του οργάνου.
10.8. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Δ.Σ.
10.9. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, εφόσον υπάρχει απαρτία (τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα) και με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες το καταστατικό ορίζει ότι απαιτείται ομοφωνία.
10.10. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου, εφ’ όσον αυτός παρίσταται ή των κατά σειρά αντιπροέδρων εν απουσία του προέδρου.
10.11. Της συνεδρίασης προεδρεύει ο Πρόεδρος ή οι κατά σειρά Αντιπρόεδροι εν απουσία του Προέδρου, τα δε πρακτικά τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα.
10.12. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Δ.Σ., την κενή θέση καταλαμβάνει το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος, όπως αυτά έχουν προκύψει από τις εκλογές.

Άρθρο 11ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

11.1. Οι διαδικασίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως εξής:
11.1.1. Τα αιρετά μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία σε τακτική Γ.Σ. με σταυρό προτίμησης, με ανώτερο αριθμό σταυρών εννέα. Μαζί με τα εννέα τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται και εννέα αναπληρωματικά. Υποχρεωτική είναι η εκλογή στο Δ.Σ. ενός (1) τουλάχιστον μέλους – υποψήφιου με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενός (1) με έδρα την Αθήνα και ενός με έδρα πόλη από την υπόλοιπη ελληνική επικράτεια (ποσόστωση).
11.1.2. Στη διαδικασία ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται και η ψήφος δι’ αλληλογραφίας (επιστολική ψήφος), σχετικές λεπτομέρειες της οποίας θα ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.
11.1.3. Η εφορευτική επιτροπή που σχηματίζεται για τις εκλογές αποτελείται από τρία τακτικά μέλη του Σωματείου, τα οποία δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι.

Άρθρο 12ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12.1. Ο πρόεδρος του Σωματείου εκπροσωπεί το Σωματείο παντού, δικαστικά ή εξώδικα, στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι πράξεις του δεσμεύουν το Σωματείο. Σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται από τους κατά σειρά Αντιπροέδρους του Σωματείου.
12.2. Τα άλλα καθήκοντα του προέδρου του Δ.Σ. του Σωματείου είναι τα ακόλουθα:
12.2.1. Η σύγκληση και προεδρία των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
12.2.2. Η προεδρία του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Σωματείου.
12.2.3. Η ευθύνη για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης τόσο του Δ.Σ. όσο και της Γ.Σ., στην τελευταία όμως περίπτωση σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και το υπόλοιπο Δ.Σ.
12.2.4. Η υπογραφή όλων των εξερχόμενων εγγράφων του Δ.Σ., των ανακοινώσεων, των Πρακτικών της Γ.Σ. και του Δ.Σ., των γραμματίων εισπράξεων, των ενταλμάτων και εγκρίσεων πληρωμών καθώς και η διενέργεια πράξεων σχετικών με αναλήψεις ή καταθέσεις χρημάτων από Τράπεζες ή άλλους οργανισμούς καθώς και κάθε είδους πληρωμών.
12.2.5. Η φροντίδα για την εφαρμογή του καταστατικού, των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ. και γενικά η πραγματοποίηση κάθε ενέργειας για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 13ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

13. Τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου είναι τα ακόλουθα:
13.1. Η αναπλήρωση του Προέδρου σε περίπτωση κωλύματος.
13.2. Η διεκπεραίωση όλων των εργασιών οι οποίες ανατίθενται σ’ αυτόν από τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ. του Σωματείου.

Άρθρο 14ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14. Τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα είναι τα ακόλουθα:14.1. Η τήρηση των αρχείων του Σωματείου, δηλαδή του βιβλίου πρωτοκόλλου, του βιβλίου πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, του βιβλίου πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., του βιβλίου μητρώου μελών και ακόμη η φύλαξη της σφραγίδας του Σωματείου.14.2. Η ευθύνη κατάρτισης της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. και των συνεδριάσεων του Δ.Σ., σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Δ.Σ.14.3. Η τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.14.4. Η εύρυθμη λειτουργία των τυχόν γραφείων του Σωματείου.

Άρθρο 15ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

15. Τα καθήκοντα του Ειδικού Γραμματέα ορίζονται και ανατίθενται σε αυτόν με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 16ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

16. Τα καθήκοντα του Ταμία είναι τα ακόλουθα:16.1. Η τακτική, συνετή και εντός των ορίων του νόμου, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.
16.2. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών του Σωματείου με την είσπραξη του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών, καθώς και κάθε άλλης εισφοράς ή εσόδου του Σωματείου.
16.3. Η πληρωμή των κάθε είδους εξόδων υποχρεώσεων προς τρίτους, η διενέργεια πράξεων σχετικών με αναλήψεις ή καταθέσεις χρημάτων από Τράπεζες ή άλλους οργανισμούς καθώς και κάθε είδους πληρωμών, ύστερα από εντολή και έγγραφη έγκριση του Προέδρου και προηγούμενη ενημέρωση του Δ.Σ.
16.4. Η τακτική τήρηση βιβλίου ταμείου, εισπράξεων και πληρωμών και κάθε άλλου στοιχείου που απεικονίζει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
16.5. Ο συντονισμός των ενεργειών για ανεύρεση πόρων.
16.6. Η επιμέλεια και παρουσίαση του ετήσιου οικονομικού απολογισμού του Σωματείου στη Γ.Σ., σε συνεργασία με τον Πρόεδρο.
16.7. Η ανά πάσα στιγμή ενημέρωση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. για την εν γένει οικονομική κατάσταση του Σωματείου.

Άρθρο 16ο
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

17.1. Οποιαδήποτε πράξη μέλους του Σωματείου αντιβαίνει σε διάταξη του παρόντος καταστατικού συνιστά αυτομάτως πειθαρχικό παράπτωμα.
17.2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) αποτελείται από το σύνολο του Δ.Σ.
17.3. Το Π.Σ. έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του καταστατικού και τον έλεγχο της συμμόρφωσης των μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του.
17.4. Το Π.Σ. συγκαλείται κατόπιν πρότασης τριών μελών του Δ.Σ., για παραβίαση συγκεκριμένων παραγράφων του καταστατικού του Σωματείου.
17.5. Το Π.Σ. μπορεί να συγκληθεί επίσης κατόπιν κατάθεσης πρότασης από αριθμό άνω του 1/3 των τακτικών μελών του Σωματείου.
17.6. Στην περίπτωση κατά την οποία μέλος του Δ.Σ. – Π.Σ. εγκληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα, εξαιρείται αυτομάτως από το Π.Σ. και δεν υπολογίζεται στην απαρτία.
17.7. Σε περίπτωση που εγκληθούν για πειθαρχικό παράπτωμα τέσσερα (4) ή και περισσότερα μέλη του Δ.Σ., συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. με θέμα την κρίση του πειθαρχικού αυτού παραπτώματος.
17.8. Τα εγκαλούμενα μέλη πρέπει προ της συνεδρίασης του Π.Σ. να έχουν κληθεί εγγράφως σε απολογία, γραπτή ή προφορική, ενώπιον του Π.Σ. Από της κοινοποίησης της κλήσης σε απολογία του εγκαλούμενου μέχρι την συνεδρίαση του Π.Σ. πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ημερών.
17.9. Για να συνεδριάσει το Π.Σ. πρέπει να παρίστανται τα 5/9 των μελών του.
17.10. Για την επιβολή της ποινής της διαγραφής απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, των δύο τρίτων (2/3) των παρισταμένων μελών, για την δε επιβολή οποιασδήποτε άλλης ποινής απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία (το ένα δεύτερο -1/2- των παρισταμένων μελών συν ένα). Δικαίωμα ανάκλησης πειθαρχικής ποινής έχει η Γ.Σ. του Σωματείου στην οποία θα παρίστανται το 1/5 και άνω των μελών.

Άρθρο 18ο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ

18.1. Παραρτήματα του Σωματείου μπορούν να λειτουργούν σε όλη την επικράτεια και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του Σωματείου. Τα δε μέλη τους έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών όπως αυτά ορίζονται στο παρόν καταστατικό.
18.2. Για την ίδρυση παραρτήματος σε μία πόλη υποβάλλεται στο Δ.Σ. αίτηση, η οποία υπογράφεται από τουλάχιστον δέκα (10) μέλη του Σωματείου.
18.3. Στην ιδρυτική αίτηση πρέπει να ορίζεται η έδρα του παραρτήματος καθώς και όσα άλλα στοιχεία είναι χρήσιμα για την αναγκαιότητα ίδρυσης, τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα αυτού.
18.4. Το Δ.Σ. του Σωματείου εξετάζει τις αιτήσεις ίδρυσης παραρτημάτων και τις επικυρώνει εφόσον είναι βιώσιμες, σύμφωνες προς το παρόν καταστατικό και ανταποκρίνονται στους στόχους και τους σκοπούς ίδρυσης.
18.5. Κάθε περαιτέρω ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία των παραρτημάτων ρυθμίζεται με αποφάσεις του Δ.Σ.

Άρθρο 19ο

19. Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, συμπληρώνεται από την ισχύουσα νομοθεσία κατά περίπτωση και από τις αποφάσεις του Δ.Σ. Κάθε απόφαση του Δ.Σ. είναι δεσμευτική.

Άρθρο 20ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

20.1. Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γ.Σ., η οποία εν προκειμένω θα πρέπει να βρίσκεται σε απαρτία.
20.2. Η απόφαση τροποποίησης του παρόντος καταστατικού λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών.

Άρθρο 21ο
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

21.1. Για τη διάλυση του Σωματείου απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. Η Γ.Σ. συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό έπειτα από απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με απόφαση των 6/9 των μελών του Δ.Σ.
21.2. Η απόφαση επικυρώνεται από τη Γ.Σ., στην οποία πρέπει να παρίστανται τα 3/4 των μελών, με πλειοψηφία των 2/3 των μελών.