Συγκρότηση σε σώμα Δ.Σ. 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ Δ.Σ. ‘IMMIGRATIO’ Ε.ΝΟ.ΜΕ.Δ. από τις εκλογές της 18ης Δεκέμβρη 2015

Αριθμός συνεδρίασης 15/30.12.2015

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. (κατά τη σειρά εκλογής τους)

 1. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 2. ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΠΕΤΡΙΚΑ
 3. ΓΚΟΡΤΣΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 4. ΕΛΜΠΑΓΙΑΤΙ ΣΑΡΡΑ-ΣΑΛΧΑ
 5. ΤΣΙΩΤΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ
 6. ΓΚΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 7. ΞΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 8. ΠΟΡΦΥΡΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
 9. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η διοίκηση, με παρόντα και τα εννέα (9) μέλη της, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Κατόπιν ομόφωνων αποφάσεων, αποφασίστηκε η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. ως εξής :

 1. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 2. ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΠΕΤΡΙΚΑ Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 3. ΞΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 4. ΓΚΟΡΤΣΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 5. ΕΛΜΠΑΓΙΑΤΙ ΣΑΡΡΑ-ΣΑΛΧΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 6. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΜΙΑΣ
 7. ΤΣΙΩΤΣΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΛΟΣ
 8. ΓΚΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
 9. ΠΟΡΦΥΡΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΕΛΟΣ