Λειτουργία Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Α.Π. 4/30.01.2014

ΠΡΟΣ:
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Διεύθυνσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ως Υπηρεσίας Μίας Στάσης και εξυπηρέτηση κοινού και Δικηγόρων

Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου 2014

 

            Με το Ν.4018/2011 (ΦΕΚ Α’/215) μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα παραλαβής των αιτήσεων υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και επιδόσεων των σχετικών αποφάσεων σ’ αυτούς, από τα Γραφεία Αλλοδαπών των Ο.Τ.Α. στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών & Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων αυτοί υπάγονται. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν προχώρησε άμεσα και σε κάθε περίπτωση ομοιόμορφα στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, ολοκληρώθηκε δε τη 01.01.2014, με την έναρξη λειτουργίας των αντίστοιχων Υπηρεσιών σε Αττική, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Από την πρώτη στιγμή, όλοι οι εμπλεκόμενοι – αμέσως ή εμμέσως – στην εφαρμογή της παραπάνω ρύθμισης, εξέφρασαν τις έντονες επιφυλάξεις τους, όχι κατ’ ανάγκη λόγω της έως τότε εύρυθμης λειτουργίας του προηγούμενου καθεστώτος (υποδοχή αιτημάτων υπηκόων τρίτων χωρών και πληρεξουσίων Δικηγόρων από τα Γραφεία Αλλοδαπών των κατά τόπους Ο.Τ.Α., διαβίβαση αυτών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και διεκπεραίωση από αυτές των σχετικών αιτημάτων) αλλά κυρίως λόγω της ‘επιστροφής’ σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης αλλά και της μη πρόβλεψης για επάρκεια σε απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποστήριξη (κτιριακές υποδομές κ.λπ.). Η Ένωσή μας μάλιστα ανέδειξε το πρόβλημα κατ’ επανάληψη, τόσο στηρίζοντας τις σχετικές αναφορές – επισημάνσεις υπηρεσιακών παραγόντων όσο και ενεργώντας η ίδια – διά των μελών της – προς την κατεύθυνση προετοιμασίας και ενίσχυσης των υπό διαμόρφωση δομών για την κατά το δυνατό καλύτερη εφαρμογή του νέου συστήματος.

Δυστυχώς, όσα είχαν εγκαίρως επισημανθεί εμφανίστηκαν από την 1η κιόλας ημέρα εφαρμογής της νέας ‘πραγματικότητας’: ανεπαρκές αριθμητικά και μη καταρτισμένο κατάλληλα προσωπικό, ακατάλληλες κτιριακές υποδομές, έλλειψη προβλέψεων για σειρά ζητημάτων (χρηματικά παράβολα κ.λπ.), με ταυτόχρονη όμως υποδοχή εκατοντάδων υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι μάλιστα καλούνται, σε αρκετές περιπτώσεις, να διανύσουν πλέον μέχρι και δεκάδες χιλιόμετρα για να εξυπηρετηθούν. Συνεπεία των παραπάνω, η ταλαιπωρία και η εν τέλει δυσκολία στην εξυπηρέτηση και των πληρεξουσίων Δικηγόρων, οι οποίοι συνωστίζονται εκτός ή εντός των κτιρίων των Υπηρεσιών Μίας Στάσης, προκειμένου να διεκπεραιώσουν εργασίες αλλοδαπών εντολέων τους.

Η ‘IMMIGRATIO’ λοιπόν δε θα μπορούσε να μη γίνει δέκτης παραπόνων και εν γένει παρατηρήσεων αναφορικά με την ως άνω περιγραφείσα κατάσταση, ειδικά μάλιστα για την αντίστοιχη Υπηρεσία της Θεσσαλονίκης, όπου άλλωστε πολλοί συνάδερφοι – μέλη μας και μη – δραστηριοποιούνται καθημερινά. Έτσι, προσκλήθηκαν όλα τα μέλη μας σε έκτακτη ειδική συνάντηση – συζήτηση στις 21.01.2014, κατά την οποία διατυπώθηκαν ποικίλες απόψεις και αποφασίστηκε η επίσκεψη στο Διευθυντή της αρμόδιας Υπηρεσίας. Σκοπός αυτής της επίσκεψης, η οποία έλαβε χώρα στις 22.01.2014, ήταν η επίτευξη της κατά το δυνατόν επωφελούς για τους πληρεξούσιους Δικηγόρους αλλά και εν γένει βιώσιμης λύσης, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τη σχετική διάταξη του νέου Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 34 παρ.2 Ν.4194/2013), η οποία ορίζει τα εξής: «Η είσοδος στα Υπουργεία και στα δημόσια καταστήματα επιτρέπεται ελεύθερα στους δικηγόρους με επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό».

Στη συνάντηση λοιπόν με το Διευθυντή της αρμόδιας Υπηρεσίας κ. Κασούδη, συμφωνήθηκαν τα εξής:

  1. Θα επιτρέπεται η είσοδος των πληρεξουσίων Δικηγόρων στο κτίριο από ξεχωριστή είσοδο (αυτήν του οπίσθιου προαυλίου) με έναν (1) κάθε ημέρα εντολέα ανά Δικηγόρο, ώστε αυτός να λαμβάνει ταχύτερα και χωρίς ταλαιπωρία αριθμό προτεραιότητας,
  2. Θα επιτρέπεται επίσης η εξυπηρέτηση, με τον παραπάνω τρόπο, πέραν του ενός εντολέων ανά Δικηγόρο, μόνον όμως όταν αυτός φέρει ειδική προς τούτο πληρεξουσιότητα και
  3. Θα επιτρέπεται η εξυπηρέτησή μας και κάθε Τετάρτη (ημέρα κατά την οποία η Υπηρεσία δε δέχεται κοινό), με την αρχική όμως υπόμνηση ότι προς το παρόν δε θα είναι δυνατή η διεκπεραίωση κάθε είδους εργασίας, λόγω ύπαρξης τεχνικής φύσης ζητημάτων.

Επίσης, σημειώθηκε η αναγκαιότητα να διευκρινιστούν άμεσα ζητήματα για τα οποία η Διεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης απευθύνθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ισχύς ταυτοτήτων, αρμοδιότητες ασκουμένων), ώστε να αποφευχθούν τυχόν τριβές μεταξύ υπαλλήλων και πληρεξουσίων.

Κατά συνέπεια, με βάση όλα τα παραπάνω, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις μόλις δέκα εννέα (19) εργάσιμες ημέρες λειτουργίας της εν λόγω Υπηρεσίας αλλά και της επικείμενης ενίσχυσής της σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές, θεωρούμε ότι προς το παρόν έγινε ένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση. Η Ένωση Νομικών Μεταναστευτικού Δικαίου ‘IMMIGRATIO’ θα παρακολουθεί το ζήτημα από κοντά, έτοιμη να βοηθήσει στην επίλυση υφιστάμενων ή ενδεχομένως νέων προβλημάτων, με αίσθημα ευθύνης αλλά και ειλικρινές ενδιαφέρον για το Μεταναστευτικό Δίκαιο, το οποίο άλλωστε υπηρετούμε με συνέπεια.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Α. Τσαούσης

Η Γενική Γραμματέας

Σάρα-Σάλχα Ζ. Ελμπαγιάτι