Έρευνα Κοινωνικού Πολύκεντρου για την προσφυγική κρίση

Προσφυγική κρίση και δημόσιες υπηρεσίες στη Λέσβο (2015-16)

Καθώς η προσφυγική κρίση εξελίσσεται και εισέρχεται σε μια νέα φάση, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάδειξη της καθοριστικής συμβολής των τοπικών κοινωνιών και υπηρεσιών των περιοχών υποδοχής στην αντιμετώπιση των νέων δεδομένων και προβλημάτων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Το ζήτημα της διαχείρισης της κρίσης έθεσε επιτακτικά τα ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με το ρόλο των δημοσίων υπηρεσιών και των υπαλλήλων τους στις περιοχές αυτές. Τα ζητήματα αυτά αφορούν στην εξασφάλιση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ζωτικών δημόσιων αγαθών όπως η υγεία και η περίθαλψη, το δικαίωμα στο άσυλο, η κατάλληλη στέγαση, η επαρκής και κατάλληλη διατροφή, η πρόσβαση στο πόσιμο νερό, η πρόσβαση σε νομική προστασία κλπ. Ζητήματα όπως η ετοιμότητα ανταπόκρισης, η δυνατότητα προσαρμογής και ο συντονισμός μεταξύ των δαφορετικών υπηρεσιών του νησιού αναδείχθηκαν ως πρωταρχικής σημασίας όπως  και τα ζητήματα ελλείψεων σε υλικές και άυλες υποδομές πόρους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή την ανάδειξη της καθοριστικής συμβολής των τοπικών κοινωνιών των περιοχών υποδοχής στην αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων, το Κοινωνικό Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να αναδείξει την μέχρι σήμερα σχετικά αθέατη πλευρά αυτής της συνεισφοράς όπου σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του τμήματος κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργάνωσε και έφερε εις πέρας μια διεξοδική μελέτη πάνω σε αυτά τα ζητήματα.

Διαβάστε εδώ τη

Σύνοψη των κεντρικών ερωτημάτων και αποτελεσμάτων της έρευνας

και κατεβάστε ολόκληρη την έκδοση από εδώ