Έγγραφο Προέδρου Δ.Σ.Θ. σε Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης