Απλοποίηση απόδειξης αυθεντικότητας δημοσίων εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κανονισμός 2016/1191 για την διευκόλυνση της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών για την απόδειξη της αυθεντικότητας ορισμένων δημοσίων εγγράφων, όπως είναι τα πιστοποιητικά γέννησης και γάμου, σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Ο Κανονισμός θα εφαρμόζεται (θα εφαρμοστεί πλήρως από το 2019) στα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές ενός κράτους μέλους σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο για να βεβαιώσουν γέννηση, θάνατο, όνομα, γάμο, διαζύγιο, δικαστικό χωρισμό ή ακύρωση γάμου, καταχωρισμένη συμβίωση, λύση σχέσης νόμιμης συμβίωσης, δικαστικό χωρισμό ή ακύρωση νόμιμης συμβίωσης, γονική ιδιότητα, υιοθεσία, κατοικία – διαμονή, ή ιθαγένεια, ποινικό μητρώο.

Περαιτέρω, ο Κανονισμός καλύπτει δημόσια έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου πολίτες της Ένωσης επιθυμούν να ψηφίσουν ή να είναι υποψήφιοι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή σε δημοτικές εκλογές στο κράτος μέλος κατοικίας τους.

Επιπλέον θα εκδοθούν νέα έντυπα σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα επισυνάπτονται στα πιστοποιητικά, ώστε να μην απαιτούνται μεταφράσεις.

Ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός θα καταργήσει τις υφιστάμενες διοικητικές διατυπώσεις όπως επικύρωση ή η σφραγίδα της Χάγης (apostille) για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων

Ο Κανονισμός 2016/1191 σε πλήρες κείμενο