Σχετικά έγγραφα

 1. ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 2292/9-2-2018 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρ. 20Β του ν. 4251/2014
 2. ΕΦΚΑ 237064/16-2-18 : Παράταση αδειών παραμονής πολιτών τρίτων χωρών
 3. ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 26629/4-7-17: Καθορισμός κατώτατου ορίου ετησίων μικτών απολαβών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
 4. ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 8544/2017: Ορθή εφαρμογή του άρθρου 138 παρ. 1 του ν. 4251/2014 περί αδειών διαμονής δεκαετούς διάρκειας
 5. ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 12085/15-03-2017 Εξέταση προϋποθέσεων χορήγησης των Δελτίων Διαμονής και των Δελτίων Μόνιμης Διαμονής που χορηγούνται στα μέλη οικογένειας Έλληνα
 6. ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1011/19-1-17 : Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ΑΦΜ σε υπηκόους τρίτων χωρών που παραμένουν στη χώρα, υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης ή παράταση επιστροφής οικειοθελούς αναχώρησης.
 7. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 5204/16-11-2016 Παροχή διευκρινίσεων: Κατάθεση και εξέταση αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους
 8. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 47327/19-10-2016 Παράταση προθεσμίας για την εξαγορά ημερών ασφάλισης ισχύος
 9. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 37005/16/05-09-2016 Οριστικός Τίτλος Διαμονής για υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 19, του ν.4251/2014, όπως ισχύει
 10. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Φ.130181/20611/14/10-6-16 : Τρόπος κατάθεσης αιτημάτων καθορισμού ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/04)
 11. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 8097/16 (ΦΕΚ-1542 Β/31-5-16) : Διάρκεια ισχύος δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία
 12. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 10793/21-4-16 : Εφαρμογή διατάξεων του άρθ.19 του ν.4251/2014, όπως ισχύουν
 13. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 18951/21-4-16 : Παράταση προθεσμίας για την εξαγορά ημερών ασφάλισης
 14. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α 6707/16 10/02/2016 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων της υπ’αριθμ.123/2016 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 35 Β’)
 15. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α 70571/15 01/02/2016 Δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας σε άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία
 16. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. φ304235/81277/2015 27/01/2016 Προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει
 17. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 78128/15 19/01/2016 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν.4251/2014 για τη χορήγηση άδειας
 18. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 67758/ 16-10-2015 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ.23 του ν.4332/15 (άρθ.19 του ν.4251/14)
 19. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 62868/ 29-09-2015 Αποδεικτικό γλωσσομάθειας προγράμματος σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης
 20. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Έγγραφο με αρ. 1604/15/1423412/10.08.2015 Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4332/2015 αναφορικά με τα μεταναστευτικά ζητήματα
 21. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 55811/ 02-09-2015 Καθορισμός κατώτατου ορίου μισθού για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης
 22. Γνωμοδότηση Εισαγγελέα ΑΠ 12-6-2015 – Διαδικασία απέλασης αλλοδαπού σύμφωνα με το αρ.74 παρ.4α,β ΠΚ μετά το ν.4322/2015
 23. ΥΠ.ΕΣ. 58037/2014 από 08/04/2015 – Εφαρμογή διατάξεων του ν. 4251/2014
 24. ΥΠ.ΕΣ. 1670/15 από 26/02/2015 – Μετακλήσεις εποχικών εργατών και αλιεργατών
 25. ΥΠ.ΕΣ. 63975/9-12-14 – Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων σχετικά με την αριθμ. 53821/14 Y.A. (ΦΕΚ-2962 Β)
 26. ΥΠ.ΕΣ. 62221 / 02-12-2014 – Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αριθμ. 41711/2014 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β ΄ 2285) για τον «Καθορισμό του αρμόδιου οργάνου και της διαδικασίας βεβαίωσης των προστίμων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης».
 27. ΥΠ.ΕΣ. 59008/14-11-2014: Παροχή διευκρινήσεων (το ύψος των παροχών που πρέπει να περιλαμβάνεται στα ιδιωτικά ασφαλιστήρια στην περίπτωση εκκρεμών αιτημάτων χορήγησης αδειών διαμονής)
 28. ΥΠ.ΕΣ. 54508/10-11-14: Παροχή διευκρινήσεων (χορήγηση καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος
 29. ΥΠ.ΕΣ. 50566/15-10-14: Χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων
 30. ΥΠ.ΕΣ. 47168/18-9-14: Υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα (άρθρου 20Β, ν. 4251/14)
 31. ΥΠ.ΕΣ. 45311/2014 – Δυνατότητα παράτασης προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης σε πολίτες από Συρία, Ιράκ, Νιγηρία, Γουινέα, Λιβερία και Σιέρα Λεόνε
 32. ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ.2.3/21119/1-9-14 Υπόμνηση της υποχρέωσης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν.4250/2014 για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων.
 33. ΟΓΑ 41789/28-7-14Προκαταβολή εισφορών μετακλητών αλιεργατών
 34. ΥΠ.Δ.Τ. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας αρ. πρωτ. 4000/1-456054 από 28-06-2014Έναρξη λειτουργίας Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων
 35. ΥΠ.ΕΣ. 35531/27-6-14 Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων
 36. ΥΠ.ΕΣ. 27045/27-5-14 Παροχή διευκρινίσεων
 37. ΟΑΕΕ 8/10-3-14 Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών
 38. ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.40021/ΟΙΚ.4284/175/24-2-14 Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας ασφαλισμένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και παράτασης ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων
 39. ΥΠ.ΕΣ 6275/2014 Έγγραφο: Χρονικά διαστήματα απουσίας από την Ελλάδα αλλοδαπών με άδεια διαμονής
 40. ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1250/25-11-13 Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, υπηκόους τρίτων χωρών που αντικειμενικά στερούνται διαβατηρίου
 41. ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1230/8-10-13 Χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία
 42. ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/19509/12-7-13Σχετικά με την υποβολή του ερωτήματος για λόγους δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας και αναζήτησης πιστοποιητικού μη απέλασης στο πλαίσιο της διαδικασίας πολιτογράφησης αλλογενών και ομογενών μη κατόχων ΕΔΤΟ αλλοδαπών
 43. ΥΠ.ΕΣ. Φ.82215/18303/9-7-13 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων “ιθαγένεια”, “υπηκοότητα” και “Εθνικότητα”
 44. ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/10352 07/05/2013 – Μείωση υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα – Παροχή οδηγιών για θέματα πολιτογράφησης
 45. ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/25014(ΠΕ)/11-2-13 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την αποδοχή ή μη αλλοδαπών συμβολαιογραφικών πληρεξούσιων εγγράφων
 46. ΥΠ.ΕΣ. Φ266386/34910/12/ 2013 – Ερώτημα σχετικά με τη χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής σε περίπτωση αναστολής εκτέλεσης απορριπτικής απόφασης επί αιτήσεως θεραπείας
 47. ΥΠ.ΕΣ. 2809/13 – Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη δυνατότητα κατάθεσης δήλωσης επίσχεσης εργασίας
 48. ΥΠ.ΕΣ. 2127/13 – Απόφαση 209/2012 του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
 49. ΥΠ.Δ.Τ. Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας αρ. πρωτ. 6634/1-327275 Έγγραφο σχετικά με την εγγραφής – διαγραφής αλλοδαπών από Ε.Κ.ΑΝ.Α
 50. 25-10-2012 Έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών σχετικά με τη συμπλήρωση στοιχείων σε ληξιαρχικές πράξεις
 51. ΥΠ.ΕΣ. 9682/2012 – Σύναψη γάμων μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών και πολιτών της Ε.Ε. ή Ελλήνων
 52. ΥΠ.ΕΣ. Φ131060/48451/2010 – Περί πολιτογράφησης ομογενών συζύγων ελλήνων πολιτών που δεν διαθέτουν άδεια παραμονής ως ομογενείς
 53. ΥΠ.ΕΣ. Φ127080/53069/2010 – Κύρος θρησκευτικών γάμων στην Αλβανία
 54. Γνωμοδότηση ΝΣΚ 39/2010 – Κύρος θρησκευτικών γάμων στην Αλβανία
 55. ΥΠ.ΕΣ. Α.Π. Φ. 118300/19845/2009 – Δυνατότητα τέλεσης γάμου αλλοδαπού αιτούντα άσυλο
 56. Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 78/2009 Δυνατότητα τέλεσης γάμου αλλοδαπού αιτούντα άσυλο