Προεδρικά διατάγματα

 1. Π.Δ. 141/13 (ΦΕΚ Α’ 226) – Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L337)  σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)
 2. Π.Δ. 133/13 (ΦΕΚ Α’ 198) – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3907/11 “Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ “σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη – μέλη για την επιστροφή των παρανόμων διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών” και λοιπές διατάξεις ” (Α 7) και του π.δ. 104/12 “Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη” (Α 104)
 3. Π.Δ. 113/13 (ΦΕΚ Α’ 146) – Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου “σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα” και άλλες διατάξεις
 4. Π.Δ. 116/2012 (ΦΕΚ Α’ 201) – Τροποποίηση Π.Δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005)».
 5. Π.Δ. 104/2012 (ΦΕΚ Α’ 172) – Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
 6. Π.Δ. 102/2012 (ΦΕΚ A’ 169) – Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
 7. Π.Δ. 114/2010 (ΦΕΚ Α’ 195) – Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή του δικαιούχου επικουρικής προστασίας, σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς (Οδηγία 2005-85-ΕΚ)
 8. Π.Δ. 81/2009 (ΦΕΚ Α’ 99) – Τροποποίηση του Π.Δ. 90/2008, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος του πρόσφυγα
 9. Π.Δ. 167/2008 (ΦΕΚ Α’ 223) – Συμπλήρωση του Π.Δ. 131-06 σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης
 10. Π.Δ. 96/2008 (ΦΕΚ Α’ 152) – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2004-83-ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους
 11. Π.Δ. 90/2008 (ΦΕΚ Α’ 138) – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2005-85-ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες χορήγησης και ανάκλησης του καθεστώτος του πρόσφυγα
 12. Π.Δ. 220/2007 (ΦΕΚ Α’ 251) – Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003-9 ΕΚ , σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο
 13. Π.Δ. 106/2007 (ΦΕΚ Α’ 135) – Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους
 14. Π.Δ. 131/2006 (ΦΕΚ Α’ 143) – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003-86-ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης
  (Σύμφωνα με το αρ. 139 παρ. 3 του ν. 4251/14 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις, «το π.δ. 131/2006 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε με τα προεδρικά διατάγματα 167/2008 (Α΄ 223) και 113/ 2013 (Α΄146), διατηρείται σε ισχύ, εφαρμοζόμενο αποκλειστικά για την οικογενειακή επανένωση των υπαγόμενων στις ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας για τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας»)