Εγκύκλιοι

 1. Υπ.Εργασίας, Κοιν. Ασφ. Και Κοιν.Αλληλ. Εγκύκλιος αρ. πρ. 31547/9662/13.2.2018 «Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο».
 2. ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 2155/26-1-18: Διάπραξη σοβαρού εγκλήματος και οι συνέπειές της στη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, καθώς και στη χορήγηση άδειας διαμονής ενιαίου τύπου (ΑΔΕΤ)
 3. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Εγκύκλιος 40 19/12/2017 Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του ν.4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/28-3-2017)
 4. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Εγκύκλιος 34 21/11/2017 Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στη διαδικασία πολιτογράφησης
 5. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.Φ.82215/34319 06/11/2017 Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών γεννήσεως σε πρόσωπα που διαμένουν στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
 6. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Εγκύκλιος 31 3/11/2017 Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 του ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 142 παρ. 11 του ν.4251/2014
 7. ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 18022/ΕΓΚ.16/27-4-17: Εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 58114/22.12.2016 απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής “Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει”.
 8. ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 14363/ΕΓΚ.13/28-3-17: Εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ. 58114/16 απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής “Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/14, όπως ισχύει”
 9. ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 7642/ΕΓΚ.7/15-2-17: Οδηγίες για τη λήψη βιομετερικών δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης ηλεκτρονικής άδειας διαμονής με την μορφή του αυτοτελούς εγγράφου
 10. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ.52865/16/ΕΓΚ.26/23-12-16: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13A του ν.4251/2014
 11. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 27430/ΕΓΚ.11/15-6-16: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13Α του ν. 4251/14 για την απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία
 12. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Φ.130181/20611/14 από 10/06/2016 Τρόπος κατάθεσης αιτημάτων καθορισμού ελληνικής ιθαγένειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.3284/2004)
 13. Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 15/1.6.2016: Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών που κατέχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α’ (Γ1.3.) ή (Γ1.4.) χορηγηθείσα για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 23, εδάφιο 4, του άρθρου 8, του ν. 4332/2015, προκειμένου να προβούν στην τακτοποίηση της νόμιμης διαμονής τους στην χώρα
 14. ΟΓΑ 2/2-3-16: Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΟΓΑ σε πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 23 του ν. 4332/15 (ΦΕΚ-76 Α)
 15. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 71360/ΕΓΚ.40/2-11-15 : Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 106/07, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4071/12, σχετικά με την “Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαικής Ενωσης και των μελών των οικογενειών τους
 16. ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Φ1/143059/Δ2/14-9-2015 Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα
 17. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Φ.130181/18258/ΕΓΚ.29/25-8-15: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 4332/15)
 18. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 53326/ΕΓΚ.28/4-8-15: Εφαρμογή  διατάξεων του ν.4332/2015
 19. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Φ.130181/16481/ΕΓΚ.26/27-7-15: Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου στο πλαίσιο εξέτασης αιτημάτων κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας.
 20. ΥΠ.ΕΣ. 41301/7-8-14 – Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4251/2014
 21. ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 40/Φ.102744/17205/23-7-14 – Παροχή οδηγιών σχετικά με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας ή λόγω δήλωσης αποποίησης – Αρθρα 16 και 18 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ν. 3284/04
 22. ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 34/Φ.141886/14339/4-6-14 – Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό – Αρθρο 10 του Ν. 3284/04
 23. ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 33/29581/29-5-14 – Εφαρμογή ηλεκτρονικού παραβόλου
 24. ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 30/130181/31031/13/22-5-14 – 1. Προγραμματισμός συνεντεύξεων και αιτήματα επίσπευσης της διαδικασίας πολιτογράφησης – 2. Απόδειξη πληρεξουσιότητας δικηγόρων, όταν αυτοί εκπροσωπούν ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς για θέματα πολιτογράφησης
 25. ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 12/20698/17-4-14 – Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης που ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής του, ήτοι των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 138 του ν. 4251/14
 26. ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 11/Φ.130181/10322/16-4-14 – Τροποποιήσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
 27. ΙΚΑ Εγκύκλιος 29/Α11/128/4-4-14 – Παράταση ισχύος αδειών διανομής πολιτών τρίτων χωρών
 28. ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 8/10852/14-3-14 – Κατάργηση διατάξεων των νόμων 3838/2010 και 3870/2010.
 29. ΙΚΑ Εγκύκλιος 20/Α11/68/26-2-14 – Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 1-3-14 έως 28-2-15 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων
 30. ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 3/Φ.76210/31222/13/10-2-14 – Αποδοχή της αριθμ. 401/13 γνωμοδότησης του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν. 3838/10
 31. ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 2/4763/27-1-14 – Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών
 32. ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 1/1858/14-1-14 – Παράταση ισχύος αδειών διαμονής
 33. IKA Εγκύκλιος 73/20-12-13 – Νέο Δελτίο Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας από τη νέα Υπηρεσία Ασύλου – Απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που αιτήθηκαν άσυλο μέχρι 6-6-13
 34. ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 71778/13/1766605/16-11-13 – Ερμηνευτική εγκύκλιος του Π.Δ. 113/13 για την καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου “σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα”
 35. ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 20/58305/7-11-13 – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/13
 36. ΥΠ.ΕΣ Εγκύκλιος 18/12-9-2013 – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013
 37. ΥΠ.ΕΣ Εγκύκλιος 15 38425/6-8-2013  – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013
 38. ΙΚΑ Εγκύκλιος 43/Α21/449/63/11-7-13 – Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής : “Εργόσημο” – Τροποποιήσεις – Νέες κατηγορίες – Διευκρινήσεις – Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών Ασθένειας
 39. ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 13/25426/31-5-13 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/13
 40. ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 13/25426/31-5-13 – Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/13
 41. ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/10991/27-5-13 – Απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που αιτούνται άσυλο
 42. ΟΓΑ 4/30-4-13 – Ασφάλιση στον ΟΓΑ εργατών γης, οι οποίοι μέσα στο έτος 2012 δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία ημέρα εργασίας με εργόσημο.
 43. ΥΠ.ΕΣ. Εγκύκλιος 7 Φ.79174/9029/17-4-13 – Σύσταση και ρόλος των Επιτροπών άρθρου 15 Ν. 3284/04. Συνδρομή ουσιαστικών προϋποθέσεων στη διαδικασία κτήσης ελληνικής ιθαγένειας βάσει του Ν. 2790/00, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 44. ΟΓΑ Εγκύκλιος 2/11-3-13 – Ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΟΓΑ των εργατών γης – Έναρξη πλήρους εφαρμογής εργοσήμου για τον ΟΓΑ – Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας εργατών γης για το έτος 2013
 45. ΥΠ.ΕΣ Εγκύκλιος 52/Φ.130181/7779/02-04-2013 – Εγκύκλιος αρ.52 της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ:Β4ΜΒΝ-ΖΜ1(συμπλήρωση)
 46. ΥΠ.ΕΣ Εγκύκλιος 52/13-12-2012 – Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο. – Άρθρο 23 του ν.3838/2010
 47. ΥΠ.ΕΣ Εγκύκλιος 41/19-06-2012 – Ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων του ν.3907/11
 48. ΥΠ.ΕΣ Εγκύκλιος 14701/12-04-2012 – Διαχείριση Παραβόλων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης για τις «υπηρεσίες μιας στάσης» των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Παράρτημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες του υποσυστήματος διαχείρισης παραβόλων
 49. ΥΠ.ΕΣ Εγκύκλιος 12./28-03-2012 – Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4018/2011
 50. ΥΠ.ΕΣ Εγκύκλιος 6/01-03-2012 – Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 & 6 του ν. 4018/11(ΦΕΚ 215 Α΄) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:B44ΡΝ-ΗΤΟ)
 51. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, Εγκύκλιος 2/02-05-2012 – Διευκρινήσεις σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής και νοσηλευτικής περίθαλψης της χώρας σε αλλοδαπούς και ανασφάλιστους
 52. ΥΠ.ΕΣ Εγκύκλιος 132445/10-11-2011 – Αποκατάσταση θυμάτων ολοκαυτώματος που κατείχαν στο παρελθόν την Ελληνική Ιθαγένεια
 53. ΥΠ.ΕΣ Εγκύκλιος 50/09-11-2011 Α. Περί νομιμότητας διαμονής αλλοδαπών-πολιτών κρατών μελών της Ε.Ε. που αιτούνται την πολιτογράφησή τους Β. Περί του συνεχούς της νόμιμης διαμονής
 54. ΥΠ.ΕΣ Εγκύκλιος 37/11-07-2011 – Αποφάσεις επιστροφής παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών-Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 16 έως και 41 του Ν. 3907-2011.1
 55. ΥΠ.ΕΣ Εγκύκλιος 31/ 05-05-2011 – Θέματα λειτουργίας Επιτροπών Πολιτογράφησης και διαδικασίας εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων πολιτογράφησης.
 56. ΥΠ.ΕΣ Εγκύκλιος 28/31-03-2011 – Θέματα ιθαγένειας – Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του ν. 3838-2010
 57. ΥΠ.ΕΣ Εγκύκλιος 18/15-02-2011 – Εφαρμογή των διατάξεων του 380/2008/ΕΚ του Συμβουλίου για την καθιέρωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, υπό τον τύπο του αυτοτελούς εγγράφου και σταδιακή ανάπτυξη των καταστημάτων μιας στάσης («one stop shop») (ΑΔΑ: 4ΑΛΥΚ-Ι)
 58. ΥΠ.ΕΣ Εγκύκλιος 17/03-02-2011 – Προσμέτρηση των αναγνωρισμένων από το ΙΚΑ ημερών εργασίας, κατόπιν καταγγελίας του εργαζομένου, στον απαιτούμενο αριθμό ημερομισθίων για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εργασία υπηκόου τρίτης χώρας (ΑΔΑ: 4ΑΛΕΚ-Φ )
 59. ΥΠ.ΕΣ Εγκύκλιος 13/02-08-2010 – Συνδρομή ουσιαστικών προϋποθέσεων στη διαδικασία πολιτογράφησης
 60. ΥΠ.ΕΣ Εγκύκλιος 8/ 28-05-2010 – Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
 61. ΥΠ.ΕΣ Εγκύκλιος 7/27-05-2010 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3838/2010
 62. ΥΠ.ΕΣ Εγκύκλιος 10/28-02-2008 – Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 106-2007 (ΦΕΚ 135/Α/21.6.2007) σχετικά με την “Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους”