Θετικό βήµα η συµφωνία για τον τρόπο αναγραφής των ελληνικών τοπωνυµίων σε αλβανικά έγγραφα

Θετικό βήµα για να σταµατήσει η ταλαιπωρία πολιτών από την Αλβανία, πολλοί από τους οποίους είναι οµογενείς, που είτε έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια είτε διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα, χαρακτήρισε ο Συνήγορος του Πολίτη την προκαταρκτική συµφωνία Ελλάδας και Αλβανίας για την αναγραφή των ελληνικών τοπωνυµίων σε αλβανικά έγγραφα. Η ανεξάρτητη αρχή θεωρεί απαραίτητο, στο διάστηµα που θα µεσολαβήσει µέχρι την οριστική επίλυση του ζητήµατος, οι
αρµόδιες αστυνοµικές αρχές και αυτές του υπουργείου Εσωτερικών να λάβουν συγκεκριµένα µέτρα στο πνεύµα της συµφωνίας.

Συγκεκριµένα ο Συνήγορος επισηµαίνει ότι οι ελληνικές αρχές πρέπει να µεριµνήσουν
ώστε:

α. να σταµατήσουν να τίθενται εκτός νοµιµότητας (βάσει οδηγιών και εγκυκλίων) πρόσωπα επειδή τα έγγραφα που φέρουν, είτε τα ίδια είτε τα ανήλικα τέκνα τους, αναγράφουν µε διαφορετικό τρόπο τον τόπο γέννησης στην Ελλάδα,
β. να ανακληθούν άµεσα όσες αποφάσεις έκριναν ανθρώπους που ζούσαν νόµιµα στην Ελλάδα, ως µη νόµιµα διαµένοντες και δυνητικά υποκείµενους σε απέλαση/επιστροφή στη χώρα καταγωγής. Πρόκειται για ανθρώπους που είτε οι ίδιοι είτε τα παιδιά τους έχουν µεγαλώσει ή και γεννηθεί στην Ελλάδα και εξέπεσαν της νοµιµότητας απλώς και µόνο επειδή οι αλβανικές αρχές δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις σχετικές αποφάσεις των επιτροπών του ΟΗΕ, και
γ. να αρθούν οποιαδήποτε κωλύµατα σε διοικητικές διαδικασίες, που σχετίζονται µε τον µη αποδεκτό τρόπο αναγραφής, όπως εγγραφή στο δηµοτολόγιο, έκδοση ελληνικής ταυτότητας και χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής.

Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε δεχθεί αναφορές πολιτών για το συγκεκριµένο ζήτηµα και είχε µεσολαβήσει µε επιτυχία σε περιπτώσεις προστασίας ανηλίκων (βλ. ενδεικτικά ετήσια έκθεση 2013, σελ. 71). Παράλληλα, επιδίωξε τη συνολική διευθέτηση του ζητήµατος µε συναντήσεις στα γραφεία της ανεξάρτητης αρχής τόσο µε τον Αλβανό Συνήγορο, τον οποίο µεταξύ άλλων ενηµέρωσε για τη φύση και τις νοµικές και θεσµικές παραµέτρους του προβλήµατος, όσο και µε τον πρεσβευτή της Αλβανίας στην Αθήνα. Μάλιστα επισηµαίνει µε ικανοποίηση τις επανειληµµένες παρεµβάσεις του αλβανικού οµόλογου θεσµού προς το υπουργείο Εξωτερικών της γειτονικής χώρας. Η ανεξάρτητη αρχή σηµειώνει, τέλος, ότι πρέπει να εκλείψει η παρατηρούµενη διαφορετική στάση των κατά τόπους υπηρεσιών (των ∆ήµων, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και των αστυνοµικών αρχών) στην αποδοχή ή µη των σχετικών πιστοποιητικών από την Αλβανία.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:
Τµήµα Επικοινωνίας
Τζαβάρα Καλλιρρόη τηλ.2131306610 κιν. 6979448887
Παραγυιός Πέτρος τηλ 2131306625
Παπαγεωργοπούλου ∆ηµητρία τηλ.2131306604

via synigoros.gr