Ημερομίσθια ή διάστημα ασφάλισης για ανανέωση άδειας διαμονής

Αριθμ. 51738 – ΦΕΚ B 2947 – 03.11.2014

Καθορισμός του ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά ασφαλιστικό φορέα, των αποδεικτικών στοιχείων για την ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών καθώς και ρύθμιση άλλων σχετικών θεμάτων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2, 21 παρ. 2 και 136 παρ. 6 του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

αποφασίζουμε:

Ο ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά διετία ή τριετία που πρέπει να πραγματοποιούν οι πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να πληρείται η προϋπόθεση για ανανέωση των αδειών διαμονής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014 καθορίζεται για το διάστημα από 1.10.2014 έως 30.9.2015 ως εξής:

1.α. Για τους πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής για παροχή εξαρτημένης εργασίας σε σταθερό εργοδότη ή σε πολλούς μη σταθερούς εργοδότες ή εξαρτημένης εργασίας και παροχής υπηρεσιών ή έργου, απαιτείται η συμπλήρωση, του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1Α του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (179 Α), όπως ισχύει ή της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν 3863/2010 (115 Α), ανάλογα με το είδος της απασχόλησης τους. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται η συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση πλήρους ιατροφαρμακευτικής κάλυψης σύμφωνα με τα κάθε φορά οριζόμενα στην ασφαλιστική νομοθεσία.

β. Εάν πολίτες τρίτων χωρών είναι κάτοχοι αδειών διαμονής για εργασία (ειδικού σκοπού) και η ασφαλιστική νομοθεσία παρέχει δικαίωμα εξαίρεσης από
την υποχρέωση ασφάλισης σε δημόσιο ασφαλιστικό φορέα, προσκομίζεται βεβαίωση ιδιωτικού φορέα ασφάλισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση
που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 136 παρ. 3 του ν. 4251/2014 και παράλληλα μνημονεύεται η σχετική διάταξη, η οποία προβλέπει δικαίωμα
εξαίρεσης.

2. Τα μέλη οικογένειας των ανωτέρω πολιτών τρίτων χωρών που είναι συντηρούμενα (προστατευόμενα) και κατέχουν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση καθώς και τα ενηλικιωθέντα τέκνα που κατείχαν στο παρελθόν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση ασφαλίζονται υποχρεωτικά, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, στον ασφαλιστικό φορέα του συντηρούντος (άμεσα ασφαλισμένου) και προσκομίζουν, κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής τους για τον ίδιο λόγο, οικογενειακό βιβλιάριο υγείας.

3. Εφόσον υφίσταται δυνατότητα, μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ενημέρωσης των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων της παρούσης δεν απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους πολίτες τρίτων χωρών.

4. Δυνατότητα ανανέωσης άδειας διαμονής παρέχεται και στους πολίτες τρίτων χωρών που διέκοψαν την δραστηριότητά τους ή επιδοτούνται λόγω ανεργίας ή προέβησαν σε ρύθμιση οφειλών και ειδική νομοθεσία παρέχει ενεργή ασφαλιστική ικανότητα.

5. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας καταργούνται οι διατάξεις της αριθ. 15055/546/2011 (ΦΕΚ 1886) όμοιας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ