Άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών λόγω φοίτησής τους σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο Τεύχος Β’ 2657/8.10.2014 η κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εργασίας και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών διαμονής για πολίτες τρίτων χωρών που φοιτούν σε σχολές χειριστών αεροσκαφών.

Ειδικότερα, πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση σε Σχολές εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών της ημεδαπής, αναγνωρισμένες από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου με εθνική θεώρηση εισόδου visa, μπορούν να αιτηθούν τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής στην Ελλάδα.

Η διάρκεια της άδειας διαμονής ορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα οκτώ μήνες και μπορεί να ανανεωθεί για χρονικό διάστημα έξι επιπλέον μηνών, με την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί η φοίτηση, και τούτο πιστοποιείται από το Σχολείο Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων, με βεβαίωση θεωρημένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Τέλος, στην κοινή υπουργική απόφαση ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού για τους κατόχους αδειών διαμονής που χορηγούνται βάσει της παρούσας απόφασης.